ADDES skoleversjon

kr 810

Denne versjonen er beregnet for lærere eller andre som arbeider i skolen med personer som har AD/HD.

Inneholder:

  • En perm med hovedmateriell.
  • Fem stykk evalueringskjema (varenr. 34224)
  • Ett evalueringskala hefte (varenr. 34226)
Produktnummer: 34222 Kategori:

Beskrivelse

ADDES skoleversjon

Denne versjonen er beregnet for lærere eller andre som arbeider i skolen med personer som har AD/HD.

Inneholder:

  • En perm med hovedmateriell.
  • Fem stykk evalueringskjema (varenr. 34224)
  • Ett evalueringskala hefte (varenr. 34226)

 

Sørlandet kompetansesenter har ofte fått spørsmål om konkrete og praktiske råd når ansatte er ute i veiledningsoppdrag. Dette gjelder ikke minst i forhold til elever som sliter med konsentrasjonsvansker og aktivitetsforstyrrelser. Selv om elevene har vært forskjellige og omstendighetene rundt elevene har variert, har det ofte vært senterets oppgave å komme med idéer som lærerne selv har måttet vurdere nytten av ut fra den situasjonen de og eleven har stått i på skolen.

Da Sørlandet kompetansesenter for en tid tilbake ble orientert om at fagfolk i USA allerede hadde laget en samling av idéer, fant vi det så interessant at vi bestilte materiellet, og etter hvert fikk det oversatt til norsk.

Selv om opplegget både består av en kartleggingsdel (skjemaet ”Evalueringsskjema for oppmerksomhetsproblemer”) og en tiltaksdel, ble det samlede materiellet for enkelthets skyld kalt for ADDES (Attention Deficit Disorder Evaluation Scale).

En av de ansatte ved senteret, Bjarne Vetrhus, fikk anledning til å stifte et nærmere bekjentskap med materiellet da han i sitt hovedfagsarbeid i spesialpedagogikk foretok en begrenset utprøving av opplegget på noen skoler. Selv om utvalget av lærere ikke var stort, fikk han likevel et inntrykk av at opplegget kunne være til nytte når en skulle arbeide med elever som strevde med konsentrasjonsvansker.

Erfaringene fra utprøvingen samlet han i hovedoppgaven ”Med små skritt på vei mot et mål – Hvordan kan ADDES-programmet utnyttes slik at elever med AD/HD kan få gode erfaringer med seg selv som aktører i eget læringsarbeid ?” Oppgaven kan lånes gjennom et bibliotek. I tilknytning til opplegget foreligger det også en ”Teknisk manual” med bakgrunnsinformasjon om evalueringsskjemaet, pålitelighet, validitet, omregning av råskårer til skalaskårer, tabeller, osv. Denne manualen er særlig aktuell for fagpersoner, f.eks. i PPT, som ønsker å sette seg nøyere inn i det arbeidet som ligger bak normeringen av den amerikanske utgaven av ADDES.

Ved å fylle ut evalueringsskjemaet med råskårer og regne om til skalaskårer ved hjelp av tabellene, er det mulig å få fram en profil og et bilde av omfanget av vanskene. Siden det ikke foreligger norske normer på skjemaet, vil vi imidlertid fraråde å vektlegge et slikt resultat, f.eks. ved utredning av om en elev har AD/HD eller ikke.

ADDES er først og fremst tenkt brukt som en idébank ved planlegging av tiltak, og da er det ikke nødvendig å ha den tekniske manualen.
Ut fra de erfaringene som ble gjort da opplegget ble prøvd ut, vil senteret understreke følgende for aktuelle brukere av ADDES:
Det er viktig at en utredning av årsakene til konsentrasjonsvanskene kommer forut for iverksetting av tiltak. Dette er et krevende arbeid som forutsetter hjelp fra skolens støtteapparat, bl.a. PP-tjenesten.
Det vil være avgjørende for en riktig bruk av permen at en har kunnskap om hvilke behov for særskilt tilrettelegging eleven har. Det vil ofte være riktig å trekke inn den lokale PP-tjenesten også her. For at en skal kunne ha de nødvendige forutsetninger for å velge ut relevante tiltak, vil det også være helt avgjørende at en har tilegnet seg basiskunnskaper om det å ha konsentrasjonsvansker og/eller aktivitetsforstyrrelse.

De lærerne som prøvde ADDES, ble bedt om å gi tilbakemelding på eventuelle farer ved å bruke et slikt opplegg. Enkelte lærere tok da fram at noen kanskje kunne komme til å sette i gang med for mange tiltak samtidig, og at dette kunne bli for overveldende både for elev og lærer.
Senteret mener at det mest hensiktsmessige vil være å begynne i det små, med bare et eller to konkrete satsningsområder, og så arbeide med dette til en har oppnådd ønskede resultater. Deretter kan en ta fatt i nye utfordringer.
I utprøvingen av ADDES ble det sett på som svært nyttig å ha eleven aktivt med i tiltaksarbeidet helt fra starten av, både i å bestemme hva en skal jobbe med, og hvordan en best kan få til resultater. Motivasjon kan ofte være mangelvare hos elever med konsentrasjonsvansker. Derfor er det viktig både å ha eleven med på opplegget, ansvarliggjøre eleven, og begynne på et felt som det er grunn til å tro at en kan lykkes med relativt raskt.

En vet nå at det å ha fått etablert et nært og tillitsfullt forhold mellom elev og lærer, er av aller største betydning med tanke på utvikling og læring. Noen vil hevde at det er en forutsetning for å kunne komme videre.

Sørlandet kompetansesenter ønsker at ADDES kan brukes på en slik måte at elev-lærerrelasjonen blir styrket og at begge parter kan oppleve det meningsfullt å jobbe med små steg på vei mot noen konkrete mål. Sammen vil det da forhåpentligvis også bli lettere å se at det går den riktige veien, slik at lysten til å ta et nytt lite steg framover kanskje kunne vekkes hos en elev som har hatt flere opplevelser av nederlag enn av suksess.

Lykke til i arbeidet !
Sørlandet kompetansesenter, januar 2001
Ole Petter Olsen
senterleder