Lese, språk og tale

I denne varegruppen finner du læremidler som kan hjelpe elever med å utvikle leseforståelse, språk og tale. Se hver produktgruppe for mer informasjon.

LIMM er en læremiddelpakke som er utviklet for å fremme leseforståelse.

LIMM er primært utviklet for elever med autismespekterforstyrrelser, men kan brukes overfor elever med andre tilstander og diagnoser.

LIMM er utviklet med fokus på forståelse og bygger på prinsippet om at lesing skal være meningsfylt fra første bokstav og ord som eleven leser.

Teoridelen i LIMM gir en grundig innføring i forståelsesvanskene knyttet til autismespekter-forstyrrelser og hvilke konsekvenser disse vanskene får for leseforståelsen.

Karlstad modellen «På tale om tale» er utarbeidet av professor Irene Johansson. Lettleste hefter er utarbeidet i samarbeid med Birkelid Kompetansesenter (nå Sørlandet Kompetansesenter).

Forfatterne av materiellet «På tale om tale» mener at det kan være av betydning for noen mennesker å forstå litt mer om de komplekse prosessene talefunksjon, taleutvikling og taleforstyrrelser. Det er også av betydning å forstå noe om de effektene forstyrret tale kan ha på et barns utvikling eller på livskvaliteten hos en ungdom eller voksen. En måte å utvide sin kunnskap om tale på er å lære sin egen tale å kjenne, sitt eget taleapparat, og å prøve seg fram i den begrepsverden som handler om tale.

Vi har flere lettleste hefter som egner seg både for lesesvake og i forbindelse med språkopplæring. Temaene i heftene er dels av historisk karakter, andre er fortellinger eller rene eventyr.

Viser 1–15 av 47 resultater