Matematikk – Kartleggingsmateriell del I – XII. Komplett

kr 1289

«Kunnskaper og utvikling i matematikk» er i første rekke et kartleggingsmateriell, men kan også brukes i opplæring. Det er laget for å gi et oversiktlig og detaljert bilde av sterke og svake områder innen matematikk hos den personen som undersøkes.

Produktnummer: 34139 Kategorier: ,

Beskrivelse

Komplett Del I – XII

Samlet utgave av kartleggingsmateriellet.

«Kunnskaper og utvikling i matematikk» er i første rekke et kartleggingsmateriell, men kan også brukes i opplæring. Det er laget for å gi et oversiktlig og detaljert bilde av sterke og svake områder innen matematikk hos den personen som undersøkes. Materiellet er best egnet som individualprøve.
Det kan benyttes til førskolebarn som man ønsker å undersøke før skolestart, til barn med matematikkvansker i skolealder og til unge og voksne med moderate til store lærevansker. Resultatene gir et godt grunnlag for plan-legging av undervisningen videre, gjerne i form av en individuell læreplan i faget.Prøven er delt inn i flere områder. Det er laget ett hefte for hvert av disse. Hvert område dekker barnetrinnets lærestoff ut fra de mest brukte læreverk i norsk skole 1995-99. Det er også lagt vekt på kartlegging av de grunn-leggende ferdigheter som vanligvis utvikles i førskolealder. Man kan benytte de heftene man mener er mest aktuelle, eller kjøpe et komplett sett i en A4-perm. Av økonomiske hensyn følger det lite spesiallaget materiell med prøven, men det er lagt vekt på å benytte rimelig og lett tilgjengelig materiale under utprøvingen.
– Dersom man skal undersøke en elev med alle delprøvene på alle nivå, er arbeidet svært tidkrevende. Man bør gjøre et utvalg av de områder man mener er av størst betydning for den enkelte elev.Hver områdeprøve er delt inn i 10 nivåer. Disse har ulik mengde oppgaver. De første trinn i barneskolen har fått større plass enn øvrige klassetrinn. Erfaring viser nemlig at de fleste vansker oppstår i denne tiden, og det er viktig å få et nyansert bilde av hvor og hvordan elevens problemer kommer til uttrykk.

Bakerst i hvert hefte er et skåringsskjema, et noteringsark og en sirkel som omfatter skåringsfeltene fra alle delprøvene. Disse er kopieringsoriginaler. Skåringsskjemaet fylles ut for hverr elevens man skal undersøke.
Noteringsarket benyttes til notater om elevens arbeidsmåter og hjelpebehov.
På skåringsskjemaet skal alle felt som eleven behersker, fargelegges. De moment der det er usikkerhet, skraveres. De øvrige felt forblir hvite. Man begynner med øverste felt til venstre og fortsetter mot høyre. Progresjonen går både innover mot sentrum i sirkelen og utover til høyre.
– Forslagene til materiell og spørsmålsstilling må ikke virke bindende på prøveleder. Ta hensyn til alder, funksjonsnivå og interesse hos eleven ved valg av spørsmålsstilling og materiell.
Det er viktig å bruke ord som eleven er fortrolig med i sin dialekt.

Når skåringsskjemane er ferdig utfylt, kan man føre sektorresultatene over på sirkelen. Man får da et oversiktlig bilde av elevens funksjon på de enkelte områder. Sammen med foresatte, og ofte i samarbeid med eleven selv, setter man så opp en plan for hvilke områder og moment man vil arbeide videre med i kommende måneder.

Etter 6-9 måneder bør skåringsskjemane tas fram igjen og fylles ut i en ny farge. Man starter da med siste fargelagte felt, går nøye gjennom de skraverte moment og prøver videre på nærmeste hvite felt. For hver undersøkelse påføres tidspunkt på forsida av skjemaet. Slik kan man fortsette så lenge man finner det hensiktsmessig.

Når materiellet brukes på denne måten, vil det til enhver tid foreligge et oversiktlig bilde av elevens kunnskaper og utvikling
i matematikk.